Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Begripsbepalingen

1.1 Het opleidingsinstituut: MBE More Beauty Exploitation. De cursist: degene die zich na ondertekening van het inschrijfformulier heeft ingeschreven voor één of meerdere van de door het opleidingsinstituut georganiseerde opleidingen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met MBE More Beauty Exploitation (hierna te noemen MBE) betreffende de deelname aan opleidingsactiviteiten: opleidingen, modulen, cursussen en trainingen.

2.2 Deze voorwaarden dienen als annex bij de Algemene (Les/Leverings)Voorwaarden van MBE.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd door MBE.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen MBE en de cursiste komt tot stand door toezending van het door de cursiste ondertekende aanmeldingsformulier, en/of door een door MBE en de cursiste getekende schriftelijke bevestiging, en/of een bevestiging door de cursiste aan MBE door middel van elektronische correspondentie.

3.2 Na ontvangst van het aanmeldingsformulier volgt een schriftelijke of telefonische bevestiging of bevestiging door middel van elektronische correspondentie met indien van toepassing een uitnodiging voor een intakegesprek. Met het ondertekenen van het aanmeldschrijfformulier en/of het betalen van de lesgeld van gaat u akkoord met het deelnemen aan de opleiding.
3.3 Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om tegen gereduceerde prijs in te schrijven voor een aantal met elkaar verbonden opleidingsactiviteiten, dan geldt dit als één inschrijving en worden de betreffende cursussen of modulen als één opleidingsactiviteit beschouwd.

3.4 Bij de inschrijving van een deelnemer kan, indien van toepassing, een keuze worden gemaakt tussen inschrijving onder de eigennaam of onder de naam van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het eventueel uit te reiken diploma of certificaat.

3.5 Voor inschrijvingen kan ook gebruik worden gemaakt van het aanmeldingsformulier dat op de website staat. In plaats van ondertekening verklaart de deelnemer zich akkoord met de deelnamevoorwaarden.

3.6 Op het moment dat de startdatum van de cursus bepaald is, krijgt de cursus een bepaald redelijk termijn waarbinnen de cursus volledig doorlopen dient te zijn. MBE bepaalt de termijnen van elke opleiding of cursus. Indien het termijn is verlopen en de cursus nog niet is afgerond, is er over de resterende nog te volgen lessen opnieuw lesgeld verschuldigd naar rato.

Artikel 4 – Kosten van de opleiding

4.1 Aan de opleiding zijn onder meer de navolgende kosten verbonden: a. inschrijfgeld: één eenmalig per opleiding door het opleidingsinstituut geheven bijdrage b. het lesgeld: dit wordt door MBE bepaald c. de examenkosten: de door MBE vastgestelde bijdrage voor het afleggen van examens d. de overige kosten: de kosten voor boeken, materialen en overige leermiddelen.

Artikel 5 – Betaling van het inschrijfgeld/het lesgeld

5.1 Om te kunnen deelnemen aan één van de door het opleidingsinstituut verzorgde opleidingen dient de cursist ofwel, indien de cursist jonger dan 18 jaar is, zijn ouder(s)/verzorger(s) het inschrijfformulier te ondertekenen.

5.2 De door het opleidingsinstituut bepaalde bedragen (inschrijfgeld, boeken en materialen) moeten vóór aanvang van de eerste cursusdag door het opleidingsinstituut zijn ontvangen. Bij het in gebreke blijven hiervan mag het opleidingsinstituut de cursist uitsluiten van het volgen van onderwijs.

5.3 De cursist/de ouder(s)/verzorger(s) dienen iedere wijziging in de persoonlijke gegevens (adres/burgerlijke staat etc.) per omgaande schriftelijk aan het opleidingsinstituut te melden.

5.4 Betaling van het lesgeld: a. het opleidingsinstituut bepaalt de termijnen waarin het lesgeld moet worden voldaan b. betaling van het lesgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Voor iedere contante betaling ontvangt de cursist een bewijs van kwijting in de vorm van een kwitantie. MBE mag cursisten, die niet aan voornoemde of anderszins overeengekomen betalingsverplichtingen voldoen, van (verder) onderwijs uitsluiten, terwijl bovendien de gehele verschuldigde onderwijsbijdrage direct opeisbaar is. Bij betaling van het lesgeld in termijnen, dienen alle termijnen voldaan te zijn volgens afgesproken data en vòòr afloop van de cursus.

5.5 Bij gebreke van betaling binnen 7 dagen na vervaldatum is de cursist zonder nadere in gebreke stelling de wettelijke rente verschuldigd.

5.6 Indien bij gebreke van betaling het opleidingsinstituut zich genoodzaakt ziet over te gaan tot incassomaatregelen wordt het totaal te vorderen bedrag (restant) verhoogd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- c.q. proceskosten, zulks met een minimum van € 113,00. Voorts wordt de cursist uitgesloten van al het onderwijs, tot de volledige vordering is betaald.

5.7 Bij tussentijdse reguliere beëindiging van de overeenkomst tussen cursist en het opleidingsinstituut worden – met inachtneming van de opzegtermijn – voorschotten op het lesgeld naar rato terugbetaald binnen 14 dagen na uitbrengen van de creditfactuur.

Artikel 6 – Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst (de condities waaronder de cursus eventueel niet doorgaat)

6.1 De cursist behoudt het recht om binnen het wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na het ondertekenen van het aanmeldformulier af te zien van de overeenkomst en dus ook de scholing.

6.2 Vóór feitelijke aanvang van de opleiding. Tot 28 dagen voor de eerste les kan de opleiding waarvoor men ingeschreven staat worden geannuleerd door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de directie van MBE. In dat geval worden annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht. Bij annuleringen tussen 28 dagen en 1 dag voor de eerste lesdag bedragen de annulerings- en administratiekosten 10% van de lesgelden. Bij annulering van modules en specialisaties binnen een maand voor aanvang, dient 50% van het lesgeld te worden betaald. Bij annulering tijdens de opleiding (van modules en specialisaties) wordt geen restitutie van het lesgeld verleend.

6.3 Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van de datum van het overlijden. Reeds vooruitbetaalde lesgelden worden, voor zover deze betrekking hebben op de periode na beëindiging van de overeenkomst, aan de rechthebbenden gerestitueerd binnen 14 dagen na uitbrengen van de creditfactuur..

6.4 Het opleidingsinstituut is bevoegd eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst op te zeggen indien de cursist zich op een zodanige wijze gedraagt dat de belangen van het opleidingsinstituut of andere cursisten ernstig worden geschaad. Het voorgaande laat de verplichting tot het betalen van alle uit de overeenkomst voortvloeiende financiële verplichtingen bestaan.

6.5 Het voorgaande lid is niet van toepassing indien tussentijdse beëindiging het gevolg is van een medisch advies. In dit geval is een verklaring van de (ARBO) arts noodzakelijk. Het door MBE te restitueren bedrag wordt berekend aan de hand van de uitgevoerde cursusdagdelen tot de datum van kennisgeving van noodzakelijke tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever, vermeerderd met eventueel reeds door de MBE ten behoeve van de deelnemer gemaakte kosten.
Tussentijdse beëindiging van de opleiding dient schriftelijk te worden gemeld. Het niet langer bijwonen van de lessen wordt niet gezien als afmelding.

Artikel 7 – Lestijden en plaats

7.1 Het opleidingsinstituut is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen de opgegeven schooldagen of lestijden minimaal 5 dagen voor aanvang van de opleidingen te wijzigen of de opleiding te annuleren. Het opleidingsinstituut dient dit aan de desbetreffende cursisten schriftelijk, telefonisch of per Email mede te delen. Indien een dergelijke wijziging de cursist niet convenieert, kan deze dit, binnen 3 dagen na deze schriftelijke mededeling, kenbaar maken en zal de overeenkomst tussen het opleidingsinstituut en cursist zonder kosten voor de cursist worden beëindigd en zullen de door de cursist verrichte (aan)betalingen door het opleidingsinstituut worden gerestitueerd.

7.2 Het opleidingsinstituut is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden en de plaats waar de lessen worden gegeven te wijzigen zonder dat de cursist daarvan compensatie in enigerlei vorm kan vragen.

7.3 De vakantie wordt door het opleidingsinstituut bij aanvang van het opleidingsjaar bekend gemaakt.

7.4 De opleiding wordt geacht te zijn beëindigd na de laatste lesdag, en/of de praktijkexamen-periode en/of het ontvangst van certificaten.

Artikel 8 – Materialen

8.1 Het opleidingsinstituut bepaalt welke materialen, uitrusting en boeken tijdens de opleiding dienen te worden gebruikt en welke materialen tijdens de les beschikbaar worden gesteld. Oefenmaterialen, uitrustingen en boeken worden door het opleidingsinstituut geleverd. Boeken en materialen dienen vóór aanvang van de opleiding betaald te zijn. Bij gebreke daarvan wordt de cursist van het onderwijs uitgesloten.

8.2 Oefenmodellen (mensen) zijn bij alle cursussen, trainingen of opleidingen benodigd. U bent zelf verantwoordelijk voor het inplannen en regelen van uw oefenmodellen. Op het lesrooster van de cursus wordt vermeld welke oefenmodel u wanneer nodig heeft. Zorg ook voor reserve modellen voor thuisoefening. Het niet hebben van een model voor de les is geen geldige reden voor het afmelden voor een les.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Het opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van aan de cursist toebehorende voorwerpen/materialen.

9.2 Alle schade door de cursist aan het bedrijfspand van MBE, het meubilair, etc. toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld.

9.3 De cursist is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en eigendommen van derden.

9.4 De goederen en diensten welke door MBE geleverd worden zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik door daartoe op voldoende wijze opgeleide beroepsuitoefenaren. MBE accepteert generlei wijze verantwoording voor onoordeelkundig gebruik van de door haar geleverde producten. MBE stelt zich niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik cq. de toepassing van de producten welke duiden op aanwezigheid van allergieën en of andere ziektebeelden bij zowel de gebruiker/koper als de klant van de koper.

Artikel 10 – Extra lessen voor een herexamen

10.1 Indien een cursist voor een examen is afgewezen, mag het opleidingsinstituut voor het volgen van extra lessen een evenredig deel van het lesgeld bij de cursist in rekening brengen. Bij voldoende motivatie kan de directie besluiten geen extra lesgeld in rekening te brengen. Bij het niet halen van het examen heeft de cursiste recht op eenmalig recht op de eerstvolgende herexamen binnen het reeds betaalde examengeld.

10.2 De cursist dient het lesgeld te voldoen, alvorens de extra lessen een aanvang nemen.

Artikel 11 – Geschillen

11.1 Bij geschillen tussen cursist en het opleidingsinstituut over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit deze overeenkomst, kan een klacht hierover aan de directie van MBE worden toegezonden, Graaf Florisstraat 78A, 3021 CK Rotterdam. De directie is verplicht om binnen 28 dagen schriftelijk te reageren op deze klacht.

Artikel 12 – Auteursrechten

12.1. De auteursrechten op het door het opleidingsinstituut aan de cursist verstrekt lesmateriaal berust bij het opleidingsinstituut. Het materiaal mag derhalve niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van fotokopie, microfilm of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van het opleidingsinstituut.

Artikel 13 – Privacy en Geheimhoudingsverklaring

13.1 De noodzakelijke registratie bij MBE beperkt zich tot de NAW-gegevens. Deze persoonlijke gegevens worden enkel binnen MBE gebruikt en niet aan derden verkocht of doorgegeven.

13.2 Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor MBE, haar medewerkers en de docenten, en zal niet gecommuniceerd (in welke vorm dan ook) worden aan derden.

Artikel 14 – Huisregels

14.1 De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen.

14.2 De cursist verbindt zich tot alle opgegeven theorie huiswerk naar behoren te maken en de praktijktaken naar behoren uit te voeren.

14.3 Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dient de cursist hiervan voor aanvang van de les, kennis te geven aan het opleidingsinstituut. Mits 48 uur vooraf doorgegeven, behoudt u het recht om betaalde cursusdagen door vakantie of ziekte in te halen. Bij te late afmelding vervalt de betaalde cursusdag en zijn wij genoodzaakt een extra cursusdag in rekening te brengen indien de cursist alsnog de cursus wil afronden.

14.4 Het niet hebben van een model is geen geldige reden voor afmelden bij een les.

14.5 Cursist dient voor aanvang van elke les op het registratieformulier, aanwezig in de lesruimte, middels een handtekening zijn/haar aanwezigheid aan te tonen.

Artikel 15 – Studiegidsen

15.1 Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de opleidingen in deze studiegids voorbehouden

Artikel 16 – Klachtenprocedure

U kunt uw klacht aangeven en zenden per aangetekende brief aan de directie van MBE More Beauty Exploitation, Industrieweg 132A, 3044 AT  Rotterdam. Uw klacht zal vertrouwelijk door ons worden behandeld.

Artikel 16.1 – Begrippen

Klacht: Onder klacht wordt verstaan iedere schriftelijke uiting van een organisatie of persoon, gericht aan MBE More Beauty Exploitation, waarin deze zijn of haar onvrede of ongenoegen uit met het onderwijs, de docenten, het beleid of een gedraging van of namens MBE More Beauty Exploitation.

  1. Klager: Onder klager wordt verstaan degene die een klacht indient;
  2. Medewerker: Onder medewerker wordt verstaan ieder personeelslid van, of ingehuurd door, MBE More Beauty Exploitation.
  3. Leidinggevende: De hoofdverantwoordelijke van een afdeling van MBE More Beauty Exploitation.
  4. Directie: De directie van MBE More Beauty Exploitation.

Artikel 16.2 – Doel klachtenprocedure

Deze klachtenprocedure heeft tot doel om binnengekomen klachten op een adequate en vertrouwelijke manier af te handelen, zodat de klager zo goed mogelijk tevreden wordt gesteld en de herhaling van de klacht wordt voorkomen.

Artikel 16.3 – Werking klachtenprocedure

Iedere medewerker die een klacht ontvangt, is verantwoordelijk voor een correcte klachtafhandeling. De medewerker vermeldt op het klachtenformulier de volgende gegevens: datum van ontvangst van de klacht, de naam van de klager, een telefoonnummer van de klager, een samenvatting van de klacht en de naam van de medewerker. Vervolgens geeft de medewerker de klacht door aan zijn leidinggevende. Deze neemt vervolgens contact op met de klager om naar een oplossing te zoeken.

Artikel 16.4 – Gehanteerde termijnen

De ontvangst van een binnengekomen klacht wordt uiterlijk de eerstvolgende werkdag bevestigd. Binnen uiterlijk 4 weken wordt de klacht afgehandeld, tenzij artikel 16.6 van toepassing is.

Artikel 16.5 – Klacht over leidinggevende

Indien de klacht betrekking heeft op een leidinggevende wordt de klacht behandeld door de directie.

Artikel 16.6 – Onafhankelijke derde

Indien er door de klager en leidinggevende geen oplossing inzake de ingediende klacht kan worden gevonden, kan een door beide partijen goedgekeurde onafhankelijke derde partij een oplossing aandragen. De onafhankelijke derde partij waar MBE, cursiste en medewerker bij terecht kan is De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, tel: 070 – 310 53 10. Diens uitspraak is bindend. De uitspraak dient uiterlijk binnen 6 maanden plaats te vinden nadat de klacht is voorgelegd aan een onafhankelijke derde voor zover partijen niet bepaald hebben van de termijn van 6 maanden af te wijken.

Artikel 16.7 – Vastleggen van klachten en bewaartermijn

Iedere afdeling legt binnengekomen klachten vast op de wijze zoals aangegeven in artikel 16.8. De klachten worden opgeslagen op een daarvoor bestemde locatie. De klachten worden minimaal 2 jaar bewaard nadat een klacht is binnengekomen

Artikel 16.8 – Eisen aan vastlegging

Naast de gegevens, genoemd in artikel 16.3, bevat de vastlegging van de klacht ook de oplossing inzake de klacht.